ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.
Športová 3
985 59 Vidiná

Pavol Garaj
Tel: 0911 558 158
e-mail: sportfanvidina@gmail.com

Elena Dobríková
Tel: 0903 634 608
e-mail: sportfansk@gmail.com

ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.

STANOVY

ŠPORTFAN-
ASOCIÁCIA ŠPORTOV, MOTORŠPORTOV, TURISTIKY A POZNÁVANIA PRÍRODY
I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 - Názov a sídlo organizácie
1. Názov organizácie- občianskeho združenia pôsobiacej v celej SR : ŠPORTFAN -ASOCIÁCIA ŠPORTOV, MOTORŠPORTOV, TURISTIKY A POZNÁVANIA PRÍRODY.
2. Sídlom občianskeho združenia je Športová 256/3,98559 Vidiná.

3. Pôsobnosť združenia sa vzťahuje na územie SRČlánok 2 - Poslanie združenia


1. Združenie „ŠPORTFAN - ASOCIÁCIA ŠPOV, MOTORŠPORTOV,
TURISTIKY A POZNÁVANIA PRÍRODY" je dobrovoľná záujmová organizácia
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

2. Združuje záujemcov o rôzne druhy tzv. športov a prífodu - napríklad:
- enduro
- motokros
- rely
- cyklistika
- turistika
- splavovanie
- ostatné druhy športov a motoršportov
- ďalšie činnosti spojené so spoznávaním a ochranou prírody

3. Združenie nemá politický charakter.

4. Združenie je právnickou osobou.


Článok 3 - Hlavné úlohy


1. Hlavnými úlohami združenia sú:

- združovať záujemcov o športovú činnosť a záujemcov
0 spoznávanie a ochranu prírody, predovšetkým v oblastiach: enduro, motokros, rely, cyklistiky, turistiku, splavovanie, ostatné druhy športov motoršportov a činnosti spojené so spoznávaním a ochranou prírody.
- organizovať podujatia so zameraním na: enduro, motokros, rely, cyklistiku, turistiku, splavovanie, ostatné druhy športov, motoršportov, spoznávanie a ochranu prírody.
- spolupracovať s obdobnými organizáciami na Slovensku
1 v zahraničí za účelom výmeny skúseností a účasti na jednotlivých podujatiach.
- získavať mládež i dospelých so záujmom o športovanie, spoznávanie a ochranu prírody pre: enduro, motokros, rely, cyklistiku, turistiku, splavovanie, ostatné druhy športov, motoršportov, činnosti spojené so spoznávaním a ochranou prírody s cieľom vytvoriť možnosti aktívneho trávenia voľného času pozitívnym spôsobom.
- organizovať, riadiť a napomáhať rozvoju činností zameraných na: enduro, motokros, rely, cyklistiku, turistiku, splavovanie, ostatné druhy športov a motoršportov, spoznávanie a ochranu prírody v mieste bydliska i na území celej SR
- organizovať a realizovať projekty týkajúce sa: endura, motokrosu, rely, cyklistiky, turistiky, splavovania, ostatné druhy športov, motoršportov, spoznávania a ochrany prírody.
- podľa svojich možností finančne, materiálne, organizačne športovú činnosť, činnosť spojenú s ochranou a spoznávaním prírody podporovať mládež a dospelých s cieľom zabezpečiť ich športový aj morálny rast tak aby pozitívne pôsobili na ich výchovu.


II.
ČLENSTVO
Článok 4. - Vznik členstva
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba strašia ako 15 rokov. Osoba mladšia ako 15 rokov, sa môže stať členom so súhlasom svojho zákonitého zástupcu.
2. Členom sa môže stať každý, kto súhlasí so Stanovami združenia a chce sa sa podieľať na ich realizácií, vyplní a odovzdá prihlášku prezidentovi rady a zaplatí členský príspevok.
3. O prijatí za člena združenia rozhoduje Rada združenia nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
4. Členstvo sa každoročne obnovuje.


Článok 5. - Zánik členstva

. Členstvo v združení zaniká:
- vystúpením člena zo združenia na základe oznámenia prezidentovi rady združenia ŠPORTFAN
- zrušením členstva na základe uznesenia členskej schôdze z dôvodu porušenia si členských povinností, znevažovanie mena a činnosti združenia ŠPORTFAN - ASOCIÁCIA ŠPORTOV.MOTORŠPORTOV, TURISTIKY A POZNÁVANIA PRÍRODY.
- porušením uznesenia Rady alebo členskej schôdze
- nezaplatením členského príspevku do 3 mesiacov od stanoveného termínu
- úmrtím člena
- zánikom združenia ŠPORTFAN - ASOCIÁCIA ŠPORTOV, MOTORŠPORTOV, TURISTIKY A POZNÁVANIA PRÍRODY

Článok 6 - Práva a povinnosti členov

1. Každý člen združenia ŠPORTFAN - ASOCIÁCIA ŠPORTOV,
MOTORŠPORTOV, TURISTIKY A POZNÁVANIA PRÍRODY má právo:

- zúčastňovať sa na práci a podujatí organizovaných
združením

- byť informovaný o činnosti združenia, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti jeho členov na orgány združenia ŠPORTFAN - ASOCIÁCIA ŠPORTOV, MOTORŠPORTOV, TURISTIKY A POZNÁVANIA PRÍRODY
- odvolať sa proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu, až k najvyššiemu orgánu združenia
- podľa svojich možností a schopností sa zapojiť do činnosti združenia
- používať zariadenia, výstroj a materiál, ktoré sú majetkom združenia s jeho súhlasom a za dodržiavania ním stanovených podmienok
- Používať výhody v rozsahu schválených Radou ŠPORTFAN
- Po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do orgánov združenia ŠPORTFAN
2. Každý člen združenia ŠPORTFAN je povinný:
- dodržiavať stanovy, uznesenia členskej schôdze, uznesenia Rady ŠPORTFSN a ostatné záväzné predpisy.
- správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno ŠPORTFAN.
- byť informovaný o činnosti združenia, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti a činnosti jeho členov na orgány združenia ŠPORTFAN
- platiť členské príspevky výšku ktorých určí rada ŠPORTFAN
- podieľať sa na realizovaní projektov v pôsobnosti ŠPORTFAN

3. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za plnenie úloh spojených
s výkonom funkcie môže Rada ŠPORTFAN rozhodnúť o udelení vecnej, alebo finančnej odmeny.
4. Funkcionári orgánov môžu byť pre neplnenie povinností z funkcie odvolaní
orgánmi, ktoré ich zvolili.


III.
ORGANIZÁCIA ZDRUŽENIA

Článok 7 - Zásady organizácie

1. Združenie je budované v súlade so zásadami pljjraiitnej demokratickej spoločnosti. Orgány združenia ŠPORTFAN sú volené členskou schôdzou združenia, ktorým zodpovedajú za svoju činnosť. Orgány sú povinné dôsledne dodržiavať kolektívne vedenie.
2. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta Rady ŠPORTFAN.
3. Oprávnený konať v mene združenia je prezident rady združenia ŠPORTFAN.
4. Právo konať v mene združenia môže prezident podľa potreby delegovať aj na ostatné osoby združenia ak to situácia vyžaduje - o tomto rozhodnutí musí byť vyhotovený písomný záznam.

Článok 8 - Orgány združenia ŠPORTFAN

1. Orgánmi združenia ŠPORTFAN
sú:
a) Členská schôdza ŠPORTFAN
b)Rada združenia ŠPORTFAN
c)Revízor združenia ŠPORTFAN


Článok 9. - Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
2. Členská schôdza sa koná minimálne 1 -krát za dva roky, prípadne podľa potreby aj skôr. Členskú schôdzu zvoláva prezident Rady, v mimoriadnych prípadoch ako to navrhne 2/3 členov je Rada združenia povinná zvolať členskú schôdzu do 60 dní od podania návrhu. Zaslanie pozvánok na členskú schôdzu musí byť preukázateľne najmenej 14 dní pred jej konaním. Pozvánka musí byť zaslaná každému členovi združenia.
3. Členská schôdza:

- prerokováva správu o činnosti, správu o hospodárení a schvaľuje plán činností na nové funkčné obdobie
- volí minimálne 3 člennú Radu združenia na obdobie 5 rokov v zložení: prezident, viceprezident, tajomník.
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- rozhoduje o zrušení členstva
- rozhoduje o zániku združenia a naložení s jej majetkom
- schvaľuje likvidačnú komisiu, ktorá vyrovná dlhy a záväzky
a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze

4. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členskej základne a sú prítomní čle49vfa Rady.
5. Ak sa v určený čas nezíde potrebný počet/delegátov, členská schôdza sa koná o 30 minút pozdejšie a za prítomnosťižmiriimálne 2/3 delegátov je uznášania schopná. \ % \
6. Rozhodnutie nadobudne platnosť, ak za náy%,hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. Pri porovnaní hlasov rozhodne hlas prezidenta Rady.


Článok 10. - Rada ŠPORTFAN

1. Je najvyšším výkonným orgánom medzi členskými schôdzami.
2. Rada je minimálne 3 členná. Členmi Rady sú: prezident, viceprezident a tajomník.
3. Rada plní najmä tieto úlohy:

- reprezentuje združenie voči ostatným subjektom
- riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi členskými schôdzami
- prijíma a schvaľuje zásadné smernice a úlohy týkajúce sa koncepcie činnosti združenia pri zabezpečení ochrany prírody a životného prostredia
- - zriaďuje a riadi vlastnú podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi
-
Článok 11. – Revízor

1. Je kontrolným a revíznym orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
2. Revízor je volený na obdobie 6 rokov na členskej schôdzi.
3. Revízor má právo zúčastňovať sa na rokovaní Rady s hlasom poradným.
4. Revízor plní najmä tieto úlohy.

- vykonáva kontrolu zameranú na plnenie uznesení v práci všetkých orgánov
- prerokováva sťažnosti, ktoré sa týkajú činnosti orgánov i funkcionárov združenia
- vykonáva hospodársko-revíznu činnosť zameranú na kontrolu hospodárenia združenia


IV.
HOSPODÁRSKE ZDRUŽENIE

Článok 12

1. Združenie hospodári podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade so schváleným rozpočtom združenia.
2.Združenie v záujme vytvárania vlastných finančných a materiálnych zdrojov môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslaním klubu v oblastiach:
- reklamná činnosť '
-rekreačné pobyty pre deti, mládež a dospelých so zameraním na športy, motoršporty, turistiku, spoznávanie a ochranu prírody.
-školenia, kurzy a ostatné podujatia pre deti a mládež
a dospelých so zameraním na športy, motoršporty, turistiku, spoznávanie a ochranu prírody.

Majetok združenia tvoria hmotné a finančné prostriedky získané z :
a) členských príspevkov
b) výnosov z kmeňového majetku
c) príjmov z vlastnej činnosti
d) darov a iných zdrojov

3. V prípade zániku združenia ŠPORTFAN členská schôdza pred začatím likvidácie vymenuje likvidačnú komisiu.
4. Likvidačná komisia zistí majetok združenia ŠPORTFAN, vykoná úhradu záväzkov a prípadný zostatok rozdelí medzi členov združenia podľa miery ich vkladu.


V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 13.

1. Združenie má právo na svoj členský preukaz a razítko so svojim znakom.
2. Združenie zanikne ak sa na tom uznesie členská schôdza za prítomnosti 2/3 členov členskej základne nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných delegátov
3.Tieto stanovy nadobudnú platnosť po ich schválení MV SR.
4.Tieto stanovy sú účinné dňom schválenia zakladajúcou členskou schôdzou združenia dňa27. Januára 2010
ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one